CÔNG TY TNHH MEITO VIET NAM - KCN SỐNG THẦN 2, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MEITO VIET NAM - KCN SỐNG THẦN 2, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Công trình