THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM KCN AN NGHIỆP, TỈNH SÓC TRĂNG

THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM KCN AN NGHIỆP, TỈNH SÓC TRĂNG

Công trình